Tỉnh Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam

Tên khách hàng: Sở TTTT tỉnh Quảng Nam

Dịch vụ sử dụng: Hạ tầng mạng WAN toàn tỉnh

Date

28 April 2020

Categories

Hạ tầng mạng, Dự án CNTT, Khối chính quyền,