Mabuchi

Mabuchi

Tên khách hàng: Nhà máy Mabuchi KCN Hòa Khánh

Dịch vụ sử dụng: Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng và máy chủ

Date

28 April 2020

Categories

dịch vụ bảo trì, thiết kế hệ thống mạng, quản trị máy chủ, khối doanh nghiệp