Tạo Tomcat Virtual Hosting trên VPS

Trước khi xem bài viết này vui lòng xem bài hướng dẫn cấu hình Apache sử dụng thẻ <VirtualHost>.

TOMCAT Virtual Hosting

 


 

Để VPS của bạn chạy được Tomcat mà có thể share host, Vinabits giới thiệu bạn 02 cách cơ bản sau:

1. Sử dụng Tomcat port khác nhau.
           * Ưu điểm

                o Chạy được Tomcat 3.1 và 3.2
                o Có thể tận dụng năng lực xử lý VPS
                o Cài Tomcat 1 lần, sử dụng cho nhiều người

                 
          * Nhược điểm

                o Chưa khả chuyển

                o Khó quản lý (mỗi VPS có một file server.xml)

                 
2. Sử dụng thẻ <Host> trong file cấu hình "server.xml" của Tomcat
       
          * Ưu điểm

                o Dễ cài đặt

                o Sử dụng ít tài nguyên VPS => khả chuyển hơn
                   
          * Nhược điểm

                o Yêu cầu Tomcat 3.2 trở lên

                o Nếu có yêu cầu khởi động lại TOmcat, tất cả Virtual Host đều bị ảnh hưởng.


Tùy chọn 1 - Khác port: cấu hình Apache sử dụng mod_jserv, file cấu hình mẫu:

[ snip! ]

# Mount Example (3)s virtual host
<VirtualHost 9.148.16.139>
ServerName www.virtualhost.com
DocumentRoot path-to-your-docbase
ApJServMount /servlet ajpv12://localhost:8007/vhostExample
</VirtualHost>

# Mount Example (4)s virtual host
<VirtualHost 9.148.16.139>
ServerName www.virtualhost.com
ApJServMount /servlet ajpv12://localhost:8009/examples
DocumentRoot path-to-your-docbase
</VirtualHost>

[ snip! ]


Chú ý: Thiết lập đúng đường dẫn đến DocumentRoot (Apache).  Sử dụng mod_jserv và mod_jk examples, có thể trỏ Alias và lúc này DocumentRoot sẽ được định nghĩa đúng.  Nhớ rằng ApJServMount có liên quan đến DocumentRoot. 


Tùy chọn 2 - Cấu hình dùng domain name (chỉnh file httpd.conf)

[ snip! ]

# Minimalistic Virtual Host configuration

<VirtualHost 192.168.0.1>
ServerName host1
DocumentRoot /web/host1/html
ApJServMount /servlet /ROOT
<Directory "/web/host1/html/WEB-INF">
Options None
Deny from all
</Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.0.1>
ServerName host2
DocumentRoot /web/host2/html
ApJServMount /servlet /ROOT
<Directory "/web/host2/html/WEB-INF">
Options None
Deny from all
</Directory>
</VirtualHost>

[ snip! ]


File cấu hình này tạo ra 02 virtual hosts, host1 và host2 đều chạy trên địa chỉ IP - 192.168.0.1.  tất cả Request đến đường dẫn bắt đầu bằng "/servlet" đều được chuyển hướng xử lý qua Tomcat.

Tùy chọn 2 (tiếp theo) - Cấu hình file server.xml của Tomcat
   

[ snip! ]

# Minimalistic Virtual Host configuration

<VirtualHost 192.168.0.1>
ServerName host1
DocumentRoot /web/host1/html
ApJServMount /servlet /ROOT
<Directory "/web/host1/html/WEB-INF">
Options None
Deny from all
</Directory>
</VirtualHost>

<VirtualHost 192.168.0.1>
ServerName host2
DocumentRoot /web/host2/html
ApJServMount /servlet /ROOT
<Directory "/web/host2/html/WEB-INF">
Options None
Deny from all
</Directory>
</VirtualHost>

[ snip! ]

OK, thế là xong! upload tất cả các file servlets vào thư mục WEB-INF/classes của "virtual host" tương ứng, khởi động lại Tomcat + Apache ==> kết quả là mỹ mãn!

 mphuc dịch từ www.jajakarta.org (http://www.jajakarta.org/tomcat/tomcat3.2-4.0/tomcat-3.2.3/doc/tomcat-apache-howto.html#multiple)

Tags: