Cách đổi password của tài khoản FPT

1) Đầu tiên bạn Login vào trình quản lý Cpanel

 

 

Một cửa sổ nhỏ sẽ xuất hiện. Nhập username và password. Một khi đã truy cập vào được thì cửa sổ Cpanel sẽ xuất hiện.


2)  Để thay đổi Password FTP

Chọn FTP Accounts. Tìm đến phần Account Management và chọn User Account FTP muốn đổi password, tìm đến cột FUNCTIONS rồi chọn Change Password tương ứng.Nhập vào thông tin password mới và xác nhận lại rồi click Change để thực hiện.


Nếu thực hiện thành công sẽ hiện ra thông báo như bên dưới.